Nieuwbouw met Politiekeurmerk Veilig Wonen in Veenendaal

Van weiland naar woonwijk

OVO is hét aanspreekpunt bij zaken die met de ontwikkeling en realisatie van Veenendaal-oost te maken hebben. Planvorming, het bouw- en woonrijp maken en het uitgeven van bouwrijpe kavels aan ontwikkelaars, maar ook het informeren van burgers, geïnteresseerden en pers zijn onderwerpen die in handen liggen van OVO.

Aan procesmanager Rien ter Burg van OVO de schone taak om het transformatieproces ‘van weiland naar woonwijk’ met alle betrokken partijen en adviseurs in goede banen te leiden.  PKVW-adviseur Gerrit Enkelaar is één van deze betrokken partijen die onder aanvoering van Ter Burg het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) toepast in de bouwplannen.

Gefaseerde oplevering

Het deelplan Buurtstede met een capaciteit van circa 1.200 woningen is in 2009 gestart met de bouw. Dit deelplan bestaat uit vier buurtschappen met elk hun eigen identiteit.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het inbraakrisico is kleiner als de wijk aan het eisenpakket van het Politiekeurmerk Veilig Wonen voldoet. Enkelaar deelt deze mening: “Diverse malen heb ik onderzoek gedaan naar de relatie veiligheidsbeleving en het PKVW. Bewoners in een PKVW-wijk voelen zich veiliger ten opzichte van bewoners in wijken zonder keurmerk. Naast gecertificeerd hang-en-sluitwerk, zicht op wie er voor de deur staat, zijn de straten en de achterpaden goed verlicht”, motiveert Enkelaar.

In Buurtstede toetste Enkelaar tot nu toe 37 projecten aan de eisen van het Politiekeurmerk. Circa vijf weken voor oplevering van een project wordt een zogenaamde voorschouw gehouden. Daarna geeft OVO aan KIWA/R2B opdracht tot inspectie en certificering. Binnen afzienbare tijd vindt de laatste inspectie plaats.

Een certificaat voor de hele wijk

Wat tot op heden is gebouwd, is gecertificeerd. De openbare verlichting en het parkeren voldoen aan de eisen die het PKVW stelt. Zodra het laatste project is gerealiseerd, zal Buurtstede op wijkniveau worden gekeurd waarna het certificaat Veilige Wijk Nieuwbouw kan worden verkregen. Inmiddels is het deelplan Veenderij volop in ontwikkeling. In Veenderij, dat dorps en waterrijk wordt ingericht, komen circa 1.000 woningen. De stedenbouwkundige opzet met veelal eilanden is getoetst en de eerste woningen zijn inmiddels al door KIWA / R2B geïnspecteerd en gecertificeerd.

Samenwerking OVO, projectontwikkelaar, bouwer en PKVW-adviseur

Enkelaar is vanaf het begin als adviseur betrokken bij Veenendaal-oost. De samenwerking met OVO verloopt perfect. “Ik heb regelmatig contact en krijg alle bouwplannen digitaal aangeleverd.Ook als er nieuwe stedenbouwkundige plannen zijn, krijg ik de gelegenheid hierover vanuit het PKVW-perspectief advies uit te brengen. En ook de contacten met de projectontwikkelaars en de bouwers verlopen naar wens. Ik ga regelmatig op de bouwplaats de vorderingen bekijken en maak zelf afspraken met de (uitvoerder van de) aannemer over de voortgang waar het gaat om het PKVW, de voorschouw en de inspectie”, aldus Enkelaar.

Ter Burg vindt dit niet meer dan logisch: “Een wezenskenmerk van een publiek private samenwerking is dat alle partijen aan zowel de publieke als private kant van het begin af aan zijn betrokken bij het project. Deze betrokkenheid hoeft niet te worden afgedwongen”. Dat wil niet zeggen dat samenwerking altijd eenvoudig verloopt. “Er is een scala aan belangen en deze belangen moeten stuk voor stuk op elkaar afgestemd worden. Een woonwijk wordt immers met waarde gecreëerd en deze waarde moet decennialang meekunnen”, vult Ter Burg aan.

De inwoners maken de wijk

Het gedachtegoed van ‘Nieuw Wonen’ heeft een belangrijke rol gespeeld bij de opzet van Veenendaal-oost. “Het centrale deelplan Buurtstede is op basis van dit programma ontwikkeld, waarbij ontmoeting, participatie, kunst en cultuur, toegankelijkheid en mobiliteit voor bewoners centraal staan”, legt Ter Burg uit.

De multifunctionele accommodatie (MFA), het Ontmoetingshuis versterkt de sociale samenhang in de wijk. Het is dé plek waar onderwijs, sport, cultuur, kerkelijke activiteiten en welzijn samenkomen. “Het reikt zelfs zo ver, dat er een ruimte gehuurd kan worden voor een kinderfeestje of workshops”, voegt Ter Burg toe.

De kans op woninginbraak in deze wijk neemt af

Veiligheidsbeleving is een van de vele aspecten die bij prettig wonen hoort. Vandaar dat het PKVW in de wijk wordt toegepast. In zogeheten woonsatisfactie-onderzoeken wordt ook de veiligheidsbeleving van de bewoners gepeild. “Tot op heden laten de onderzoeken en peilingen een positief beeld zien waar het gaat om het issue veiligheidsbeleving”, eindigt Ter Burg.

Dit project is begeleid door deze PKVW-bouwplanadviseur